Ông nội tuy đã già nhưng cây gậy thịt 20cm vẫn chưa có già