Rina Ishihara đi cửa sau để có được hợp đồng quan trọng