Làm một nháy tàu nhanh với con hàng truyền thống Shiraishi Makoto