Hai lần nhỡ tàu phải ở nhờ nhà người dân của thánh nữ Asuka Kirara