Hai anh xài thế này thì hỏng hết hàng họ của em nó