Về bú cặc em nó nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1